torsdag 25 juni 2015

Skriva äktenskapsförord online

Det är onekligen ett tag sedan bloggen uppdaterades men det ska förhoppningsvis bli bättre framöver.
Internet har även förändrat marknaden för juridiska tjänster och idag finns det ett stort antal webbplatser som är specialiserade på juridiska tjänster via Internet. Detta gäller även för upprättande av äktenskapsförord.

En trevlig upptäckt var en tjänst benämnd ÄktenskapsförordDirekt där man har möjlighet att skriva sitt äktenskapsförord via Internet. Den stora fördeln med denna tjänst är att den inte är helt automatisk - det är en jurist som skriver äktenskapsförordet åt besökaren.

 Priset är dessutom riktigt bra - 495 kronor och dessutom får man äktenskapsförordet skickat till sin e-post inom 24 timmar från det att man gjorde sin beställning.

Funderar du på att skriva ett äktenskapsförorord bör du absolut göra ett besök på ÄktenskapsförordDirekt. Du får ett professionellt upprättat äktenskapsförord till ett mycket bra pris.

tisdag 7 juli 2009

Mall äktenskapsförord

Att själv upprätta ett äktenskapsförord kan vara mycket vanskligt. Det är inte helt ovanligt att familjerätten anses vara "enkel" juridik som gemene man själv kan hantera. Inget kan dock vara mer fel. Familjerätten är i vissa delar mycket komplicerad och rena felaktigheter eller otydligheter vid utformingen av juridiska dokument kan leda till osämja och kostsamma tvister inför domstol.

Grundregeln vid upprättandet av äktenskapsförord är därför att anlita en advokat eller annan jurist som är specialiser på just denna typ av juridik. Att söka advokat kan göras i alltfrån Gula Sidorna till olika tjänster på Internet.

För den som anser sig ha tillräckliga kunskaper för att själv upprätta ett äktenskapsförord finns det mallar att köpa i bokhandeln eller att ladder ner från Internet. Vissa kostar pengar andra är gratis.

Här finns ett par länkar till dokumentmallar för äktenskapsförord som är gratis och som i vart fall kan utgöra en utgångspunkt vid upprättandet av ett äktenskapsförord.

Mall för äktenskapsförord 1
Mall för äktenskapsförord 2

torsdag 2 juli 2009

Hur giftorättsgod kan bli enskild egendom

Makars tillgångar klassificeras som giftorättsgods eller enskild
egendom. Att egendomen är giftorättsgods är det vanligaste och det som gäller när ingenting särskilt har avtalats. Egendom kan bli enskild på följande sätt:

1. Äktenskapsförord.
2. Testamente.
3. Gåva.
4. Förmånstagarförordnande i försäkring.
5. Utbyte.

torsdag 18 juni 2009

Registrering av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord skall för att vara gällande registreras hos tingsrätten. Är det fråga om ett äktenskapsförord mellan makar gäller äktenskapsförordet från och med den dag då det gavs in till tingsrätten. Är det fråga om ett äktenskapsförord rörande blivande makars egendom gäller äktenskapsförordet från äktenskapets ingående, detta under förutsättning att äktenskapsförordet ges in till tingsrätten inom en månad från det att makarna ingick äktenskapet.

Vid registreringen skall äktenskapsförordet i original jämte tre vidimerade kopior samt personbevis vilket inte får vara äldre än tre månader skickas in till tingsrätten. Efter det att tingsrätten registrerat äktenskapsförordet skickar tingsrätten tillbaka äktenskapsförordet till ingivaren.

Därutöver skall en ansökningsavgift om 275 kronor erläggas. Denna avgift erläggs enklast genom överföring till den aktuella tingsrättens plusgirokonto.

tisdag 16 juni 2009

Formkrav äktenskapsförord

Med formkrav menas att ett juridiskt dokument måste vara utformat på ett visst sätt för att vara juridiskt gällande. Som exempel kan nämnas att ett överlåtelseavtal avseende fast egendom måste vara skriftligt eller att ett testamente måste vara bevittnat. Är så inte fallet är dokumenten inte juridiskt gällande.

Vad avser äktenskapsförord måste detta enligt 7 kap 3 § äktenskapsbalken för att vara gällande vara upprättat i skrift samt undertecknat av makarna eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. Är så fallet skall dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande till äktenskapsförordet inhämtas. Något krav på bevittning av ett äktenskapsförord finns inte.

Ett äktenskapsförord skall därutöver för att vara gällande registreras hos tingsrätten.

onsdag 3 juni 2009

Vad avses med giftorätt?

Avsikten med att ingå ett äktenskapsförord är som tidigare förklarats att viss egendom inte skall utgöra giftorätt. Vad avses då med giftorätt?

Giftorätt är en äkta makes eller makas andel i det gemensamma boet, d v s makarnas sammanlagda egendom. Har t ex makan egendom till ett värde om 1000 000 kronor och maken 500 000 kronor uppgår det gemensamma boet till 1 500 000 kronor. Utgångspunkten är i denna situation att makarna har rätt till hälften vardera av det gemensamma boet. I exemplet skulle makarna erhålla vardera 750 000 kronor med stöd av giftorätten vid en eventuell bodelning.

Genom att ingå ett äktenskapsförord kan parterna överenskomma att viss eller all egendom inte skall omfattas av giftorätten. Äktenskapsförordet medför att egendomen klassificeras som enskild egendom med följd att den inte omfattas av bodelningsreglerna i äktenskapsbalken.

tisdag 2 juni 2009

Definition av äktenskapsförord

Enligt den svenska Nationalencyclopedin är ett äktenskapsförord, "ett avtal mellan makar eller blivande makar varigenom det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller en make ska vara dennes enskilda egendom som inte omfattas av den andre makens giftorätt."

Enkelt förklarat är ett äktenskapsförord ett avtal mellan makar där makarna avtalar att all eller viss egendom som egentligen utgör giftorättsgods och omfattas av bodelningsreglerna inte skall omfattas av dessa regler och således inte heller ingå i en bodelning mellan makarna.